နိုင်ငံတကာပုံမှန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့်ခရီးသွားများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာ‌ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ (၈-၁၀-၂၀၂၂)