ြမန်မာနိုင်ငံသားများ၏ကောင်စစ်ရေးရာကိစ္စများ


Services for Myanmar Citizens     ြမန်မာနိုင်ငံသားများ၏ ကောင်စစ်ရေးရာကိစ္စများ

    WELCOME                                                                   ြမန်မာနိုင်ငံသားများအားခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်ကြိုဆိုပါသည်။

 

    INFORMATION FOR MYANMAR CITIZENS                       ြမန်မာနိုင်ငံသားများ၏ကောင်စစ်ရေးရာကိစ္စများ

 

    MACHINE READABLE PASSPORT (MRP)                           စက်ဖြင်‌့ဖတ်ရှုစစ်ဆေးနိုင်သောမြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်

 

   ENDORSEMENTFOR (MRP)                                            ( MRP ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမည်သစ်တံဆိပ်တုံး(အခမဲ့)ရိုက်နှိပ်ရန်

 

   PHOTOGUIDELINE FOR (MRP) APPLICATION                   ဓါတ်ပုံရိုက်ရန်လမ်းညွှန်

       35 mm x 45 mm (350 x 450 pixels JPEGformat) 

 

   SAMPLE OFPHOTO                                                        ဓါတ်ပုံနှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နမူနာ

      To provide softcopy of JPEG format (350 x 450 pixels) digital color photo by CD-Rom(labeled with applicant's name) Yourpassport process may delay due to incorrect format of digital colour photo andwithout label (name).

    APPLICATION FORMS                                                    လျှောက်လွှာများ (သက်ဆိုင်သည့်ပုံစံများရွေးချယ်အသုံးပြုပါရန်)

 

   PERSONAL DATA FORMOF IMMIGRATION DEPARTMENT IN MYANMAR

                                                    

    CURRICULUM VITAE                                                      ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပုံစံ

    ARRIVAL REPORT                                                         ရောက်ရှိကြောင်းသတင်းပို့ပုံစံ

    EXTENSION OF PASSPORT & NEW PASSPORT                ြမန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတိုးခြင်း/အသစ်လျှောက်ထားခြင်း

    INCOME TAX                                                                ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

    STUDENT / TRAINEE REPORT                                         ပညာသင်အစီရင်ခံစာ 

    CERTIFICATE OF IDENTITY / TRAVEL DOCUMENT / BIRTH CERTIFICATE(ClickINFORMATION for requirement)

    Matters needed to be referred to the respective Ministry in MYANMAR.

       
Inclusion of new born child in mother's passport
       
Change of status

          Application for Certificate ofIdentity (Travel Document) & Birth Certificate.

            မည်သူမည်ဝါြဖစ်ကြောင်းသက်သေခံလက်မှတ်/ခရီးသွားလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း
 

            Note :    The above mentioned cases needs to be referred to the respective Ministry in Myanmar.

                             (i.e, Passport Issuing Board / Ministry of Home / Ministry of Immigration andPopulation)

                             Hence, it is advisable to submit in advance.

   NO PASSPORT SERVICE BY POST

   Please call Tel:02-701-9380 forprocessing time information.

       VisaHours       :    Monday - Friday(except holidays)

                                 10:00 - 12:00 hrs (Application)

                                 14:00 - 16:00 hrs (Collecting)