ကမ္ဘာလှည့်ဗီဇာ လျှောက်ထားရယူခြင်းများအတွက် သတ်မှတ်ဖော်ပြထားသည့်အချက်များ (၅-၈-၂၀၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော်)