ပြည်‌ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့အား ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း (၁-၂-၂၀၂၄)